Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; evenement, de in enig jaar te houden evenement.

Evenement Het door Outdoor Movies in enig jaar te organiseren evenement.

Deelnemer De natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

Overeenkomst De overeenkomst strekkend tot deelname van de bezoeker aan het evenement.

Organisator De rechtspersoon, in deze Outdoor Movies waarmee de bezoeker een overeenkomst is aangegaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

 

Artikel 2. Bezoekersvoorwaarden

2.1 Alle door of in verband met de Outdoor Movies gedane aanbiedingen of mededelingen zijn vrijblijvend. Indien een bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door Outdoor Movies.

2.2 De bezoeker dient tijdens zijn bezoek aan het evenemententerrein in het bezit te zijn van een geldig toegang- en legitimatiebewijs en is verplicht deze op verzoek aan medewerkers van Outdoor Movies te tonen. In geval van weigering hiervan kan de bezoeker de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

2.3 De bezoeker dient zich tijdens zijn bezoek aan het evenemententerrein te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van Outdoor Movies gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. In geval van weigering hiervan kan de bezoeker de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

2.4 De bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het terrein (1) goederen te koop aan te bieden, (2) dieren, etenswaren, consumpties, alcoholische consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens op het evenemententerrein te brengen of met zich mee te voeren, of (3) foto, video, film, geluids en andere opnameapparatuur op het evenemententerrein te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken.

2.5 In verband met artikel 2.4 en in het kader van de algemene veiligheid kan Outdoor Movies de bezoeker verzoeken inzage te verschaffen in door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de bezoeker de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

2.6 Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de bezoeker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikel 2.4, zal (a) de bezoeker de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

2.7 De film gaat door als er minimaal 70 tickets zijn verkocht. Bij het niet doorgaan van de voorstelling ontvangt u binnen 7 dagen uw geld terug of u krijgt kaarten aangeboden voor een andere voorstelling.

 

Artikel 3. Portretrecht

3.1 In het kader van een evenement of de overeenkomst eventueel door of namens Outdoor Movies gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van Outdoor Movies, ongeacht of deze aan de bezoeker of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Bezoeker verleent bij voorbaat toestemming aan Outdoor Movies voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de bezoeker zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van Outdoor Movies (inclusief commerciële uitingen) zonder hiervoor vergoeding te claimen. Indien de bezoeker niet wenst dat foto’s gepubliceerd worden dient dit aangegeven te worden per e-mail aan Outdoor Movies.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid van Outdoor Movies

4.1 Het verblijf van de bezoeker op het evenemententerrein is voor eigen rekening en risico.

4.2 Outdoor Movies is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan Outdoor Movies opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Outdoor Movies is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van haar ondergeschikten en andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW.

4.4 Iedere aansprakelijkheid van Outdoor Movies uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs, behoudens het bepaalde in artikel 4.5.

4.5 Indien Outdoor Movies ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheids-verzekering(en) van Outdoor Movies in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat in dat geval door de Outdoor Movies dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).

4.6 Onder overmacht wordt door Outdoor Movies onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Outdoor Movies ontrekt.

 

Artikel 5. Klachten

5.1 De bezoeker kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Outdoor Movies daarvan niet onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de bezoeker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht

6.1 Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen Outdoor Movies enerzijds en de bezoeker anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend het recht van toepassing van de vestigingsplaats van Outdoor Movies. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

6.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Outdoor Movies.

 

Artikel 7. Reglementen

7.1 Op de deelname door de bezoeker aan het evenement zijn van toepassing de algemene voorwaarden, disclaimer en privacy- en cookie verklaring die onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 8. Wijzigingen

8.1 Outdoor Movies heeft het recht de algemene voorwaarden, disclaimer en de privacy- en cookie verklaring op de website van Outdoor Movies eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. De meest actuele algemene voorwaarden, disclaimer en de privacy- en cookie verklaring zijn te allen tijden via de website van Outdoor Movies te raadplegen, de wijzigingen treden per direct in.